/, PEOPLE/Actress BEATA TYSZKIEWICZ

BEATA TYSZKIEWICZ

[PL / ENG / DA]

...

“Prawdziwa dama pije, pali i przeklina! I ogląda się za mężczyznami”.

Beata Tyszkiewicz obchodzi 80. urodziny

Hrabianka, dama, aktorka, piękna kobieta… Pierwsza dama polskiego filmu, nazywana “Catherine Deneuve Wschodu”, urodziła się 14 sierpnia 1938 roku w pałacu Wilanowie w arystokratycznej rodzinie Krzysztofa Marii Tyszkiewicza i Barbary z Rechowiczów. Jej charyzma, urok i wdzięk sprawiły, że zagrała w ponad 120 filmach w Polsce, we Francji, w Niemczech, Belgii, Związku Radzieckim, na Węgrzech. Pracowali z nią Costa-Gavras, Claude Lelouch, André Delvaux, Marta Meszaros, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi i Andriej Konczałowski. Ale równie legendarny, jak jej uroda, jest jej cięty język. Z okazji 80. urodzin Beaty Tyszkiewicz przypominamy jej najbardziej interesujące słowa.

– “Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając”

– “Nigdy się nie kłócę. Bo kłócić się to przyznać, że się nie ma racji”

– “To kobiety zwracają uwagę na mężczyzn, a nie odwrotnie. Co oznacza, że jestem osobą, której nie można poderwać. To ja muszę wyrazić zainteresowanie”

– “Kobiety lubią dojrzałych mężczyzn tylko wtedy, kiedy płacą rachunki. Kompleks tatusia to współczesny wymysł”

– “Jeśli mówimy o życiu, to miłość jest niewygodna. Jeśli mówimy o miłości, to życie jest niewygodne. Trzeba mistrza, żeby te dwie wzajemnie się wykluczające sprawy pogodzić”

– “Kobiety stać na uczucia mierzone własną miarą, dopiero gdy są niezależne. Więc najpierw trzeba zadbać o niezależność zawodową, finansową, rodzinną”

– “Co jest najpiękniejsze w miłości? Jak się rozstajemy bez żalu”

– “Kobiety nie lubią być dyspozycyjne. Jeżeli jest 200 kobiet, a wśród nich jedna wolna, mężczyzna od razu ją wyłowi. Bo ona pulsuje dyspozycyjnością: inaczej stanie, inaczej spojrzy. Wiadomo, że jest do wzięcia”

– “Nie wolno w życiu przechodzić obok szansy, która może się już nie powtórzyć”

– “Jestem naiwna i taka chcę pozostać. Może tylko chciałabym być bardziej asertywna. Teraz pewnie z lenistwa. To też ważna cecha, bo kiedy się lenimy, nabieramy właściwego dystansu”

– “Prawdziwy dżentelmen jest niezauważalny. Nie popełnia kolejnych faux pas. Wie, jak się ubrać na każdą okazję. I przede wszystkim umie słuchać, nie jest absorbujący. Ale w dzisiejszym świecie dżentelmenom nie jest łatwo. Żeby się porozumieć, trzeba trafić na drugiego dżentelmena. W przeciwnym przypadku wychodzi się na idiotę”

– “Wysoki mężczyzna ma łatwiej. Ale jeżeli ma seksapil, to nieważne, czy jest gruby, mały, garbaty czy Cygan. I tak niesie w sobie szalony potencjał. Frapuje kobiety i jest za to ubóstwiany. Ale żeby tak było, trzeba skończyć trzy uniwersytety: dziadek, potem ojciec, na końcu syn”

– “Polska szarmanckość wygląda tak, że mąż jest w stanie przydeptać żonę, dzieci i psa w korytarzu, oby tylko pomóc zdjąć płaszcz sąsiadce. Ona wtedy jest zachwycona: ‘Och, ależ ma pani fantastycznego męża’. To się nazywa – szarmancja na wynos”

– “Kobiety się godzą, by być drugą miłością mężczyzny. Ale nie godzą się być trzecią. A tak jest, bo jeżeli mężczyzna zdradza żonę, to tak samo będzie postępował wobec kolejnej partnerki. Im bardziej będzie szanował swoją rodzinę, żonę, tym większą mamy gwarancję, że jest odpowiedzialny”

– “Prawdziwa dama pije, pali i przeklina! I naturalnie ogląda się za mężczyznami. Ale u nas nie ma się za kim oglądać… Daję słowo honoru”

– “Mama mi powtarzała, że jedna zasada obowiązuje w życiu – nie wolno się lenić! Ja jestem za leniwa, teatr zmusza do straszliwej pracy. Pomyśleć, że Daniel Olbrychski zagrał Hamleta 450 razy! Na samą myśl o tym chce mi się zemdleć”

– “Nigdy niczego tak nie lubiłam jak leniuchować, bo uważam, że pracować można, ale czas dla siebie mieć trzeba. Zawsze tego pilnowałam”

– “Życie jest sprawą wyboru i trzeba wiedzieć, kim chce się być. Przyzwoitość bardzo ułatwia życie. Trudno ją tylko czasem dostrzec w innych ludziach”

– “Ludzie dzielą się na tych, którzy wiedzą, co mówią, i na tych, którzy mówią to, co wiedzą. Niestety żyjemy w epoce tych drugich”.

“A real lady drinks, smokes and swears! And explores men.”

On the occasion of Beata Tyszkiewicz’s 80th birthday

Countess, lady, actress, beautiful woman … The first lady of Polish film, dubbed “Catherine Deneuve of the East”, was born on August 14, 1938 in the Wilanów Palace in the aristocratic family of Krzysztof Maria Tyszkiewicz and Barbara of Rechowicz. Her charisma, charm and spell lead her to star in over 120 films in Poland, France, Germany, Belgium, the Soviet Union, and Hungary. She has worked with Costa-Gavras, Claude Lelouch, André Delvaux, Marta Meszaros, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi and Andrei Konchalowski. But as legendary as her beauty, is her sharp tongue. On the occasion of Beata Tyszkiewicz’s 80th birthday, we recollect some of her most memorable words.

– “I have always lived by the rule never to spend even five minutes with people who do not want to be with me. I also remember my mother’s warning not to be with people who ruin our character, release our aggression. They weaken us, without giving anything in return.”

– “I never quarrel, because to quarrel is to admit that you are wrong.”

– “Women like mature men only when they pay bills. The daddy complex is a modern invention.”

– “If we talk about life, then love is inconvenient. If we talk about love, then life is inconvenient. We need to master the reconciliation of these two mutually exclusive things. ”

– “Women can afford feelings only when they are independent. So first, we must take care of our independence, professionally, financially and family-wise.”

– “What is the most beautiful thing about love? Parting with no regrets.”

– “Women do not like to be available. If there are 200 women, and among them one free, a man will point her out at once, because she oozes availability: she carries herself differently, her gaze is different. It is evident, that she is for the taking.”

– “In life, you are not allowed to pass on a chance that may not present itself again”

– “A true gentleman goes unnoticed. He does not commit continuous faux pas. He knows how to dress for every occasion, and above all, he is able to listen, he is not absorbing. But in today’s world gentlemen do not have it easy. To be understood, he must encounter another gentleman. Otherwise, he appears a fool.”

– “Polish gallantry works in such a way that a husband is capable of squashing his wife, children and dog in the corridor, to rush to take his neighbour’s coat. She is delighted “Oh, what a fantastic husband you have! It is called take-away gallantry. ”

– “Women may agree to be a man’s second love, but they do not agree to be the third. This is because if a man betrays a wife, he will act in the same way with another partner. The more he respects his wife and family, the more we have a guarantee that he is responsible.”

– “A real lady drinks, smokes and swears! And naturally explores men, but here, we have no one to explore … I give my word of honour.”

– “My mother repeatedly told me that one rule applies in life – never be lazy! I am too lazy; the theatre demands a terrible load of work. To think that Daniel Olbrychski played Hamlet 450 times! I want to faint at the thought.”

– “I have never liked anything so much as lazing, because I think that you can work, but you must make time for yourself. I have always made sure I did that.”

– “Life is a matter of choice and you have to know who you want to be. Decency makes life easier; sometimes it’s just hard to see it in other people. ”

– “People are divided into those who know what they say and those who say what they know. Unfortunately, we live in an age of the latter.”

 

“En ægte dame drikker, ryger og bander! Og kigger efter mænd.”

I anledning af Beata Tyszkiewicz 80 års fødselsdag

Grevinde, dame, skuespillerinde, skønhed… Polsk films førstedame, også kaldet “Catherine Deneuve fra Øst” blev født den 14. august 1938 i Wilanów-paladset i den aristokratiske familie Krzysztof Maria Tyszkiewicz og Barbara fra Rechowicz . Hendes karisma og charme sikrede hende en rolle i mere end 120 film i Polen, Frankrig, Tyskland, Belgien, Sovjetunionen og Ungarn. Hun har arbejdet sammen med Costa-Gavras, Claude Lelouch, André Delvaux, Marta Meszaros, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi og Andrei Konchalowski. Men lige så legendarisk som hendes skønhed, er hendes skarpe tunge. I anledning af Beata Tyszkiewicz 80-års fødselsdag husker vi nogle af hendes mest mindeværdige udtalelser.

– “Jeg har altid levet efter reglen om aldrig at tilbringe selv fem minutter med nogen, der ikke ønsker at være sammen med mig. Jeg husker også min mors formaning om ikke at omgås folk, der ødelægger vores karakter, udløser vores aggression. De svækker os uden at give noget til gengæld. ”

– “Jeg strides aldrig, for at strides er at indrømme, at man tager fejl.”

– “Kvinder kan kun lide voksne mænd, når de betaler regninger. Faderkomplekset er en moderne opfindelse.”

– “Hvis vi taler om livet, så er kærligheden ubelejlig. Hvis vi taler om kærlighed, så er livet ubelejligt. Vi har brug for at mestre foreningen af disse to gensidigt udelukkende ting.”

– “Kvinder har kun råd til følelser, når de er uafhængige. Så først må vi sikre vores uafhængighed fagligt, økonomisk og familiært.”

– “Den smukkeste ting ved kærlighed? Afsked uden fortrydelser.”

– “Kvinder kan ikke lide at være tilgængelige. Hvis der er 200 kvinder, og blandt dem én fri, vil en mand omgående kunne udpege hende, fordi hun oser af tilgængelighed: hun står anderledes, hendes blik er anderledes. Det er tydeligt, at hun er til at tage. ”

– “Du må ikke forspilde en mulighed i livet, der måske ikke byder sig igen.”

– “En ægte gentleman tiltrækker sig ingen opmærksomhed. Han begår ikke gentagne fejltagelser. Han ved, hvilken påklædning lejligheden kræver, og frem for alt er han i stand til at lytte, han tryllebinder ikke. Men nu til dags har gentlemen det ikke let. For at blive forstået, må han møde en anden gentleman. Ellers fremstår han som en nar. ”

– “Polsk galanteri fungerer på en sådan måde, at en mand er i stand til at trampe på sin kone, børn og hund i gangen, for at skynde sig at hjælpe naboen af med frakken. Hun er henrykt: “hvilken fantastisk mand, du har!” Det kaldes take-away ridderlighed.”

– “Kvinder kan være indforstået med at være en mands anden kærlighed, men accepterer ikke at være den tredje. Det skyldes, at hvis en mand forråder sin hustru, vil han handle på samme måde over for den anden partner. Jo mere han respekterer sin hustru og familie, des mere har vi en garanti for, at han er ansvarlig. ”

– “En ægte dame drikker, ryger og bander! Og kigger efter mænd, naturligvis, men her er ingen at kigge efter … På æresord.”

– “Min mor gentog, at én regel gælder i livet – aldrig være doven! Jeg er for doven, teatret kræver en forfærdelig mængde arbejde. Tænk sig, at Daniel Olbrychski spillede Hamlet 450 gange! Jeg bliver svag ved tanken. ”

– “Jeg har aldrig været så glad for noget, som jeg er for at dovne, fordi jeg mener, ​​at du kan arbejde, men du skal sørge for tid til dig selv. Jeg har altid sørget for, at jeg havde det.”

– “Livet er et valg, og du skal vide, hvem du vil være. Anstændighed gør livet lettere, nogle gange er det bare svært at se det i andre.”

– “Folk er opdelt i dem, der ved, hvad de siger, og dem, der siger, hvad de ved. Desværre lever vi i en tidsalder af sidstnævnte.”

Text in Polish by online magazine libertyn.eu. Cover photo Beata Tyszkiewicz by Bartek Wieczorek.

All borrowed with thanks!

By |2018-09-16T00:29:06+00:0014/08/18 |Learn, laugh & love, PEOPLE|